(ไทย) กิจกรรมสันทนาการเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

หลักการและเหตุผล

จากการที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับคนพิการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

โดยมีตัวแทนจิตอาสาจากบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นผู้นำเสนอและรับผิดชอบโครงการจึงขอดำเนินการโครงการเพื่อสนองนโยบายผู้บริหารเพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนให้มีความสุขมากขึ้น และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยพนักงานได้รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละเวลาเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความเป็นจิตอาสา

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีความสุขมากขึ้นโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกัน

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

เป้าหมาย

1.ด้านปริมาณ ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ บ้านบางปะกง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

2. ด้านคุณภาพ ผู้พิการและทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อคลายเครียด ทำให้มีความสุข กับการร่วมกิจกรรม และช่วยส่งผลให้สุขภาพจิตของผู้พิการในสถานสงเคราะห์ดีขึ้น

cimg6370 dsc_0046 dsc_0045 dsc_0025 dsc_0230 cimg6386 dsc_0092 dsc_0091 dsc_0344 dsc_0294 dsc_0183 dsc_0205