โครงการฝึกทักษะพื้นฐานฟุตบอลเบื้องต้น (P.JUNIOR FOOTBALL CLINIC)

เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาให้กับเยาวชนและให้ห่างไกลยาเสพติด ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.เมืองสมุทรปราการและ พ.ต.อ. อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบก.สส.บช.น. ร่วมเปิดโครงการ ?P.JUNIOR FOOTBALL CLINIC? ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ?โดยมีบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561

โครงการปูกระเบื้อง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คุณวัชรี อัตถากร ผู้บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 1 แสนบาท ให้แก่สาธารณสุขอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนปรับปรุง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561

ภาพกิจกรรม งาน mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai

วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 – 18.00 น. ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงาน ?mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4? พบ เอ็ม เอ ไอ ซีอีโอ ร่วมให้ข้อมูลผู้ลงทุนถึงศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ โดยมี บจ. mai กว่า 100 บริษัท เปิดบูทแสดงสินค้า และบริการ โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ก.ค. รร. เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ในการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นั้บเป็นวันที่ 77 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือ พระราชพิธีทรง บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาต ให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพฯโดยแบ่งออกเป็น 4 รอง รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจน กว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนงโดยเวลา 10.30 น. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานกรรมการ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นประธานบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดกัลยาณมิตร Read More …

โครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจและแจกพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการจัดโครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ร.9) โดยแจกน้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง และ สำนักพระราชวัง สนองนโยบายบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ เพื่อความยังยืนขององค์กรต่อไป โดย น้ำดื่ม จำนวน 49,992 ขวด นำส่ง 2 ครั้ง ใน วันที่ 19 มกราคม และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปดังนี้ น้ำดื่ม จำนวน 39,992 ขวด นำส่ง ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9 น้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด นำส่ง ณ สำนักพระราชวัง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9 นอกจากนี้ ยังได้มีการแจกพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง Read More …

สยามราชร่วมใจ Share Life Give Blood

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2559 ได้จัดโครงการนี้ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2559 จำนวน 70 ยูนิต ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 จำนวน 57 ยูนิต ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2559 จำนวน 59 ยูนิต ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จำนวน 58 ยูนิต

(ไทย) กิจกรรมสันทนาการเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Sorry, this entry is only available in Thai. หลักการและเหตุผล จากการที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับคนพิการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนจิตอาสาจากบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นผู้นำเสนอและรับผิดชอบโครงการจึงขอดำเนินการโครงการเพื่อสนองนโยบายผู้บริหารเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนให้มีความสุขมากขึ้น และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

(ไทย) SR รับรางวัล?องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม?

Sorry, this entry is only available in Thai. ดร.ชัยวัฒน์? วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง?องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม? แก่ คุณวัชรี อัตถากร? ผู้จัดการทั่วไปตัวแทนจากบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR)

(ไทย) ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

Sorry, this entry is only available in Thai. หลักการและเหตุผล ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

(ไทย) ภาพกิจกรรมงาน mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai

Sorry, this entry is only available in Thai. mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:00-18:00 น. ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 22-23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์