กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

ดำเนินธุรกิจที่เกียวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

  • สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการสาขาวิภาวดี สาขาบางนา สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลก
  • ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กับลูกค้า2 กลุ่ม คือ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน
  • ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซตามแนวท่อ (Conventional Station) เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีคุณภาพเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัทฯให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานบริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
  • บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้บริการด้านบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจการบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานีและการบำรุงรักษาสถานีบริการ