คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 )

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

 

PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน