หน้าหลัก

vision

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
mission

พันธกิจ

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และเฟ้นหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร
Quality Policy

นโยบายคุณภาพ

 • สินค้าและบริการมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
 • ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พร้อมเพรียงเรื่องมาตรฐานสากล ข้อกำหนดและกฏหมาย
Business Goal

เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

 • มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
 • เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • สร้างความมั่งคั่ง และมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 • รักษาคุณภาพงานและทำงานอย่างมืออาชีพจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า
 • พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร และผู้รับจ้างช่วงสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มพูนฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม