(ไทย) ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

หลักการและเหตุผล

ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้ามากเท่าไหร่ ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ

ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์ สัตว์น้ำซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) จึงเห็นว่าการปลูกป่าชายเลนชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็น

ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

dsc_0003dsc_0101dsc_0126dsc_0104dsc_0097 dsc_0083 dsc_0076 dsc_0059dsc_0231 dsc_0233 dsc_0254dsc_0143 dsc_0268 dsc_0263