Careers

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 Site Engineer (ประจำระยอง) 1 เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( มีมนุษยสัมพันธ์ดี )
2 Estimate Engineer 2 เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
3 Electrical Engineer 1 เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4 Mechanical Engineer 1 เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

 

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 September 2020