ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
7 พ.ค. 2567 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF
26 เม.ย. 2567 การลาออกของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ PDF
25 เม.ย. 2567 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF
22 มี.ค. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 PDF
7 มี.ค. 2567 การลาออกของกรรมการบริษัท PDF
23 ก.พ. 2567 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล PDF
3 ม.ค. 2567 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF1, PDF2
8 ก.ย. 2566 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567 PDF
20 ก.ค. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง เลิกกิจการบริษัทย่อย PDF
28 เม.ย. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF
21 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข) PDF
20 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF
21 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 PDF
24 ก.พ. 2566 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) PDF
3 ม.ค. 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF1, PDF2
5 ต.ค. 2565 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566 PDF
21 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
22 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 PDF
3 มี.ค. 2565 แจ้งกรรมการลาออก PDF
28 ก.พ. 2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และ การสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข ครั้งที่ 2) PDF
25 ก.พ. 2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และ การสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข) PDF
25 ก.พ. 2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และ การสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย PDF
4 ม.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 Zip
16 ธ.ค. 2564 การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม จนสิ้นสภาพเป็นบริษัทร่วม PDF
5 ต.ค. 2564 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 PDF
22 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
25 มี.ค. 2564 การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) PDF
23 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 PDF
23 ก.พ. 2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ การงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) PDF
19 ก.พ. 2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ การงดจ่ายเงินปันผล PDF
4 ม.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Zip
29 ต.ค. 2563 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 PDF
14 ส.ค. 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด PDF
28 พ.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (แก้ไข ครั้งที่ 2) PDF
15 พ.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (แก้ไข) PDF
15 พ.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด PDF
23 เม.ย. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
1 เม.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) PDF
25 มี.ค. 2563 การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) PDF
24 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 PDF
9 มี.ค. 2563 แจ้งข่าวเรื่องโควิด 19 PDF
20 ก.พ. 2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ การจ่ายเงินปันผล PDF
6 ก.พ. 2563 รายงานความคืบหน้าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด) PDF
23 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด PDF
06 ม.ค. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Zip
17 ต.ค. 2562 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 PDF
26 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF
5 เม.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 PDF
27 มี.ค. 2562 การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) PDF
25 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 PDF
22 ก.พ. 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) PDF
4 ม.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF1, PDF2
1 พ.ย. 2561 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562 PDF
20 ส.ค. 2561 รายงานความคืบหน้าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การเข้าลงทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ใน โครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่) PDF
24 ก.ค. 2561 รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการเข้าลงทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ใน ?โครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่? (แก้ไข) PDF
13 มิ.ย. 2561 รายงานความคืบหน้าการเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด PDF
23 ก.พ. 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข) PDF
22 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) Zip
22 ก.พ. 2561 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 /การจ่ายปันผล รายละเอียด
22 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
22 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
4 ม.ค. 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Zip
10 พ.ย. 2560 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) PDF
9 พ.ย. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
2 พ.ย. 2560 แจ้งผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข ครั้งที่ 1) PDF
16 ต.ค. 2560 รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุน PDF
4 ต.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (แก้ไขครั้งที่ 2) PDF
25 ก.ย. 2560 การชำระเงินค่าหุ้นในบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มเติมจนเต็มจำนวนและการเพิ่มทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด PDF
19 ก.ย. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) PDF
18 ส.ค. 2560 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามบัญชี 2 (เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2) PDF
11 ส.ค. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) PDF
9 ส.ค. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด PDF
31 ก.ค. 2560 รายงานการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าและบริหารโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (แก้ไข) PDF
31 ก.ค. 2560 รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท PDF
12 ก.ค. 2560 แจ้งบริษัทย่อยเข้าไปจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทอื่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) PDF
5 ก.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท PDF
18 พ.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท PDF
24 ก.พ. 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 /การจ่ายปันผล และการลาออกของประธานกรรมการ รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Zip
30 ม.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 Zip
24 ม.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
21 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12 ม.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
30 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Zip
26 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560 รายละเอียด
15 ธ.ค. 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข) รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 Zip
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (แก้ไข) รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 Zip
11 ก.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 Zip
10 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไข) รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
12 เม.ย. 2559 ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
5 เม.ย. 2559 รายงานประจำปี 2558(แก้ไขหน้า 11 ในส่วนรายได้ปี 2558) รายละเอียด
1 เม.ย. 2559 เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี Zip
25 ก.พ. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558 ZIP
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
28 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
4 ธ.ค. 2558 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559 รายละเอียด
18 พ.ย. 2558 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
10 พ.ย. 2558 นโยบายการนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
10 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 งบการเงินรายปี 2557 ZIP
10 พ.ย. 2558 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SR เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด