คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
BT
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการตรวจสอบ
PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ และนายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุขเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน