ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ “SR”
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ รวมทั้งพลังงานทางเลือกอื่นๆ และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั้มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า  ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง        จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่ตั้งสำนักงานสาขา

 

 

อาคารสำนักงาน สาขาเขาหินซ้อน

21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

อาคารสำนักงาน สาขาชัยนาท

113/1 หมู่ที่ 7 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107558000067
เว็บไซต์ www.siamrajplc.com
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้น, บาท) 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น, บาท) 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
หุ้นสามัญ 676,700,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์)

 บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้สอบบัญชี

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ

 

โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-259-5300
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ยูนิต ซี และ เอฟ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1754
โทรสาร  0-2838-1795
สำนักงานกฎหมายคริษฐพงษ์ เจริญพานิช
970/4 บ้านสวนลาซาล ถนนศรีนครินทร์ ซอยลาซาลตัดใหม่ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2710-5208

ข้อมูลสำคัญอื่น

1)  บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 99.99 (บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

0-2743-5007 – 8

ยังดำเนินกิจการอยู่

2) บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา อาคารสำนักงาน สาขาปทุมธานี (ธรรมศาสตร์)

95 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 89.99 (บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

0-2743-5007 – 8

ยังดำเนินกิจการอยู่

3) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และฑีฆทัศน์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 59.99 (บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

0-2743-5007 – 8

ยังดำเนินกิจการอยู่

4) บริษัท เทคโทรนิค จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 14 ซอยสามแยกบายพาส  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ

อำเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง 21150

สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา 5/146 ซอย 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 99.99 (บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 038-680-103-105
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

038-680-106

ยังดำเนินกิจการอยู่

5) บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 80.00 ( บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

0-2743-5007 – 8

ยังดำเนินกิจการอยู่

6) บริษัท บียูพีเอส จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 93.99 ( บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
 โทรสาร

สถานภาพกิจการ

0-2743-5007 – 8

ยังดำเนินกิจการอยู่