คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 1เมษายน 2567 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
KS
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
กรรมการบริหาร
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
KS
นางมธุรส โหตรภวานนท์
กรรมการบริหาร
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหาร