คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 )

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน