การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamrajplc.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร PDF
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) PDF
หนังสือบริคณห์สนธิ PDF
จรรยาบรรณทางธุรกิจ PDF
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น PDF
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF
แบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงาน PDF
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น PDF
ข้อบังคับ ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน PDF
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม PDF
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor), ผู้ส่งมอบ (Supplier) และผู้รับจ้างช่วงจากภายนอก (Outsource) ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายคุณภาพ PDF
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDF