การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF
21 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF
11 เม.ย. 2565 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDF
22 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 PDF
23 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF
24 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
25 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF
27 เม.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 PDF
27 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
18 ก.ย. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 PDF
27 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข ครั้งที่ 1) PDF
27 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Zip
24 ก.พ. 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 /การจ่ายปันผล และการลาออกของประธานกรรมการ รายละเอียด
30 ม.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 Zip
24 ม.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
12 ม.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
30 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Zip
8 ธ.ค. 2559 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข) รายละเอียด
10 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไข) รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
12 เม.ย. 2559 ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
5 เม.ย. 2559 รายงานประจำปี 2558(แก้ไขหน้า 11 ในส่วนรายได้ปี 2558) รายละเอียด
1 เม.ย. 2559 เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี Zip
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 รายละเอียด