การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
กุมภาพันธ์ 2527
 • บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม และให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรมแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
กุมภาพันธ์ 2558
 • บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
พฤศจิกายน 2558
 • บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment) ได้รับหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
พฤษภาคม 2560
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
กรกฎาคม 2560
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน         82 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท       บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 79.99%
ตุลาคม 2560
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
พฤศจิกายน 2560
 • บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด    โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
 • บริษัทฯ และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัดร่วมจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ และ ทีฆทัศน์      มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ตามลำดับ
 • บริษัทฯ ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100,000,000 บาท      แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท
มิถุนายน 2561
 • เข้าลงทุนในบริษัท ซี ทู ซี โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด สัดส่วนลงทุน ร้อยละ 25.10 และ 25.10 ตามลำดับ
กรกฎาคม 2561
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด จากทุนจดทะเบียน  82 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จากทุนจดทะเบียน 6 ล้าน เป็น 20 ล้านบาท
สิงหาคม 2561
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 63.99%
กันยายน 2561
 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด  (สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
มกราคม 2562
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน SCH จาก 146 ล้านบาท เป็น 154 ล้านบาท
 • ชำระทุนจดทะเบียน CAPS 100% (100 ล้านบาท) และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น จากเดิม 63.99% เป็น 71.99%
มิถุนายน 2563
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน SCH จาก 154 ล้านบาท เป็น 248 ล้านบาท
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บียูพีเอส จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 93.99%
มีนาคม 2564
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน SCH จาก 248 ล้านบาท เป็น 293 ล้านบาท
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน TKS จาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท
เมษายน 2564
 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สยามราช NGV สาขาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรกฎาคม 2564
 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สยามราช NGV สาขาชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน SCH จาก 293 ล้านบาท เป็น 313.5 ล้านบาท
ธันวาคม 2564
 • ยกเลิกส่วนงานออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และ ส่วนงานออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สิงหาคม 2565
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน SCH จาก 313.5 ล้านบาท เป็น 369 ล้านบาท
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน TKS จาก 150 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน BUPS จาก 100 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท
ธันวาคม 2565
 • ยกเลิกส่วนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มิถุนายน 2566
 • จดทะเบียนลดสาขา สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สยามราช NGV สาขาบางนา
กรกฎาคม 2566
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) (บมจ.สยามราช ถือหุ้นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
สิงหาคม 2566
 • ยกเลิกสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สยามราช NGV สาขาชัยนาท และจำหน่ายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สยามราช NGV สาขาเขาหินซ้อนให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อน เซอร์วิส
กันยายน 2566
 • จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) (บมจ.สยามราช ถือหุ้นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)