คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2567 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 PDF
ไตรมาสที่ 3/2566 PDF
ไตรมาสที่ 2/2566 PDF
ไตรมาสที่ 1/2566 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 PDF
ไตรมาสที่ 3/2565 PDF
ไตรมาสที่ 2/2565 PDF
ไตรมาสที่ 1/2565 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 PDF
ไตรมาสที่ 3/2564 PDF
ไตรมาสที่ 2/2564 PDF
ไตรมาสที่ 1/2564 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 PDF
ไตรมาสที่ 3/2563 PDF
ไตรมาสที่ 2/2563 PDF
ไตรมาสที่ 1/2563 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 PDF
ไตรมาสที่ 3/2562 PDF
ไตรมาสที่ 2/2562 PDF
ไตรมาสที่ 1/2562 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 PDF
ไตรมาสที่ 3/2561 PDF
ไตรมาสที่ 2/2561 PDF
ไตรมาสที่ 1/2561 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 PDF
ไตรมาสที่ 3/2560 PDF
ไตรมาสที่ 2/2560 PDF
ไตรมาสที่ 1/2560 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 PDF
ไตรมาสที่ 3/2559 PDF
ไตรมาสที่ 2/2559 PDF
ไตรมาสที่ 1/2559 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 PDF
ไตรมาสที่ 3/2558 PDF
ไตรมาสที่ 2/2558 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 PDF