งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2567 Zip
งบการเงินประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2566 Zip
ไตรมาสที่ 3/2566 Zip
ไตรมาสที่ 2/2566 Zip
ไตรมาสที่ 1/2566 Zip
งบการเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2565 Zip
ไตรมาสที่ 3/2565 Zip
ไตรมาสที่ 2/2565 Zip
ไตรมาสที่ 1/2565 Zip
งบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2564 Zip
ไตรมาสที่ 3/2564 Zip
ไตรมาสที่ 2/2564 Zip
ไตรมาสที่ 1/2564 Zip
งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2563 Zip
ไตรมาสที่ 3/2563 Zip
ไตรมาสที่ 2/2563 Zip
ไตรมาสที่ 1/2563 Zip
งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 ZIP
ไตรมาสที่ 3/2562 Zip
ไตรมาสที่ 2/2562 Zip
ไตรมาสที่ 1/2562 Zip
งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561 ZIP
ไตรมาสที่ 3/2561 Zip
ไตรมาสที่ 2/2561 Zip
ไตรมาสที่ 1/2561 Zip
งบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 ZIP
ไตรมาสที่ 3/2560 Zip
ไตรมาสที่ 2/2560 Zip
ไตรมาสที่ 1/2560 Zip
งบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 ZIP
ไตรมาสที่ 3/2559 Zip
ไตรมาสที่ 2/2559 Zip
ไตรมาสที่ 1/2559 Zip
งบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 ZIP
ไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
ไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 ZIP