ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ “SR”
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ รวมทั้งพลังงานทางเลือกอื่นๆและธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั้มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่ตั้งสำนักงานสาขา

อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี

557 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา

325 – 325/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อาคารสำนักงาน สาขาชลบุรี

166/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

อาคารสำนักงาน สาขาราชบุรี

157/4 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

อาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี

34,34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107558000067
เว็บไซต์ www.siamrajplc.com
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้น, บาท) 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น, บาท) 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
หุ้นสามัญ 676,700,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์)

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1) กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดหา จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 90
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

2) บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

3) บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

4) บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 79.99 ( บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

5) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และฑีฆทัศน์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 59.99
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

6) บริษัท เทคโทรนิค จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา 5/146 ซอย 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์ 038-680-103-105
โทรสาร 038-680-106

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข                          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ

นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล                                           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์                                              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 และ/หรือ

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 179-74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2344-1000