ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ “SR”
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั้มอุตสากรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (1) คลังเก็บสินค้ามิตรอุดม
1509/09 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
(2) อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาวิภาวดี
557 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(3) อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
325 – 325/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(4) อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขากำแพงเพชร
239 หมู่ 1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
(5) อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาพิษณุโลก
111 หมู่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
(6) อาคารสำนักงาน สาขาชลบุรี
166/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(7) อาคารสำนักงาน สาขาราชบุรี
157/4 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
(8) อาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี
34, 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107558000067
เว็บไซต์ www.siamrajplc.com
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้น, บาท) 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น, บาท) 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ใช้เพื่อเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1) กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดหา จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 90
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25
โทรสาร 0-2743-5007 – 8

2) กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ (แจ้งเลิกประกอบกิจการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง ประมูลงานการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV, การประมูลงานจัดหาถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ NGV, การประมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV หรือการประมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ NGV
สัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 25
โทรศัพท์ 0-2743-5010 – 25