ผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยวันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
4. นางมธุรส โหตรภวานนท์ ผู้จัดการทั่วไป
5. นายเกียรติ วิมลเฉลา รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
6. นายเกียรติ วิมลเฉลา รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
7. นางสาวนุศรา บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม