กลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด 

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560 ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง

บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว มีประสบการณ์หลายปีในธุรกิจด้านการวัดอัตราการไหลของของเหลว มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ, ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ภาคอุตสาหกรรมการบิน, ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร, ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆรวมทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด มีประสบการณ์ในธุรกิจการวัดการไหลประมาณ 17 ปี จุดแข็งของกลุ่มอยู่ที่บุคลากรที่มีประสบการณ์กลุ่มคนที่สามารถในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การจัดการโครงการ การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรม ตลอดจนการติดตั้งหน้าไซต์งาน

ลักษณะธุรกิจมุ่งเน้น การวัดด้วยเครื่องมือวัดอัตราการไหล, ระบบควบคุมกระบวนการ, การประหยัดพลังงานทางด้านการใช้ลม ไอน้ำ NGและการให้คำปรึกษา ระบบการโหลดของรถบรรทุก/มารีน  ระบบสายไฟให้ความร้อนในระบบท่อ

 

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด, บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด, และบริษัท บียูพีเอส จำกัด

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด, บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด, และบริษัท บียูพีเอส จำกัด ประกอบธุรกิจบริหาร

อาคารจอดรถ รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), ท่าอากาศยานเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับ

 

บริษัทร่วมทุน

บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยร่วมทุนกับ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST) สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 59.99