ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ในนาม บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000.- บาท มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems) แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราช คอร์ปอเรชัน จำกัด และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท

เมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 338.50 ล้านบาท จากการขายหุ้นเพิ่มทุน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 767,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (50 สตางค์)

history