โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า ดังนี้

  • บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SCH)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริหารด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 8,199,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 64,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 82,000,000 บาท รวมเป็น 146,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 14,599,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 และในวันที่ 23 มกราคม 2562  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 8,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 146,000,000 บาท รวมเป็น 154,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 15,399,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 94,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เป็น 248,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 9,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  24,799,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 45,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 248,000,000 บาท เป็น 293,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  29,299,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 20,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 293,000,000 บาท เป็น 313,500,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 2,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  31,349,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 55,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 313,500,000 บาท เป็น 369,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 5,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  36,899,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKSV)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 20,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  15,299,990 หุ้น หรือร้อยละ 89.99

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โอลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 89.99 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 12 เดือน และได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปลายปี 2561 ปัจจุบัน บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (TTN)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโทรนิค โฮลดิ้ง”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ซึ่งต่อมา “บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด”  ที่เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด”  ร้อยละ 100  ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนามบริษัท เทคโทรนิค จำกัด

ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000 หุ้น มุลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 199,998 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เทคโทรนิค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอ  เมืองระยอง จังหวัดระยอง

  • บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.99 และ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และการบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (“ซีเอพีเอส”) บริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 16 เดือน และได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยในเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบัน บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท บียูพีเอส จำกัด (BUPS)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และการบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 40,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด  13,159,998 หุ้น หรือร้อยละ 93.99

บริษัท บียูพีเอส จำกัด (“บียูพีเอส”) บริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.99 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาโครงการบริหารและก่อสร้างอาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน และจะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2566

ปัจจุบัน บริษัท บียูพีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. ครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา1/
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา

  216,194,900

31.95

1.2 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา2

51,300,000

7.58

1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา3

    54,900,000

8.11

1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา3

    54,900,000

8.11

รวมครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา

  377,294,900

 

55.75

2. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล

58,035,100

8.58

3. ครอบครัวนายจารุพจน์ ณีศะนันท์1/
3.1 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์

28,800,000

4.26

3.2 นางสาวนคนันทน์ ณีศะนันท์

23,000,000

3.40

3.3 นางอุรัชชา ณีศะนันท์

5,974,500

0.88

รวมครอบครัวนายจารุพจน์ ณีศะนันท์

57,774,500

8.54

4. ครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย
4.1 นายต่อโชค เล้าลือชัย

38,070,500

5.62

4.2 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย4

180,000

0.03

รวมครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย

38,250,500

5.65

5. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ

25,545,788

3.78

6. ครอบครัวนายสุรพล ตังคะประเสริฐ
6.1 นายสุรพล ตังคะประเสริฐ

           7,932,000

                  1.17

6.2 นายกันตภณ ตังคะประเสริฐ

         13,500,000

                  1.99

ครอบครัวนายสุรพล ตังคะประเสริฐ

       21,432,000

                 3.17

7. ครอบครัวนางพูลสุข มกรานนท์1/
7.1 นางพูลสุข มกรานนท์

9,707,900

                   1.43

7.2 นายธนชิต มกรานนท์

              200,000

0.03

7.3 นางสาวรดี มกรานนท์

4,746,000

                   0.70

ครอบครัวนางพูลสุข มกรานนท์

14,653,900

                 2.16

8. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ

11,569,500

                   1.70

9. ครอบครัวนายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง
9.1 นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง

            4,000,000

0.59

9.2 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

1,909,900

0.29

ครอบครัวนายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง

5,909,900

0.88

10.ครอบครัวนายสุกิจ วโรดมวนิชกุล    
10.1 นายสุกิจ วโรดมวนิชกุล

2,330,000

0.34

10.2 นางสาวมารศรี วโรดมวนิชกุล

140,000

0.02

10.3 นางสุนีภรณ์ วโรดมวนิชกุล

67,800

0.01

ครอบครัวนายสุกิจ วโรดมวนิชกุล

2,537,800

0.38

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

                                     63,696,112

9.41

รวม

676,700,000

100