กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ NGV ดังนี้

  • บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัทฯให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานบริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
  • บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้บริการด้านบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจการบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานีและการบำรุงรักษาสถานีบริการ