โครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจและแจกพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการจัดโครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ร.9) โดยแจกน้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง และ สำนักพระราชวัง สนองนโยบายบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ เพื่อความยังยืนขององค์กรต่อไป โดย น้ำดื่ม จำนวน 49,992 ขวด นำส่ง 2 ครั้ง ใน วันที่ 19 มกราคม และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปดังนี้ น้ำดื่ม จำนวน 39,992 ขวด นำส่ง ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9 น้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด นำส่ง ณ สำนักพระราชวัง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9 นอกจากนี้ ยังได้มีการแจกพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง Read More …

กิจกรรมสันทนาการเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

หลักการและเหตุผล จากการที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับคนพิการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนจิตอาสาจากบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นผู้นำเสนอและรับผิดชอบโครงการจึงขอดำเนินการโครงการเพื่อสนองนโยบายผู้บริหารเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนให้มีความสุขมากขึ้น และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

SR รับรางวัล”องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง”องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” แก่ คุณวัชรี อัตถากร  ผู้จัดการทั่วไปตัวแทนจากบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR)

ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

หลักการและเหตุผล ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ภาพกิจกรรมงาน mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai

mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:00-18:00 น. ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 22-23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

SR เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 42.86%

หุ้น SR เข้าเทรด mai วันแรกในกลุ่มทรัพยากร เปิดเทรดที่ 5 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 42.86% จากราคา IPO หุ้นละ 3.50 บาท บมจ. สยามราช (SR) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มทรัพยากร ในวันนี้( 11 พ.ย.) ด้วยหลักเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยSR มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 มีมูลค่าระดมทุนรวม 525 ล้านบาท Read More …

“สยามราช” ยื่นไฟลิ่งเสนอขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.สยามราช ได้ยื่น ไฟลิ่ง ฉบับแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เพื่อขออนุญาตเสนอขายไอพีโอจำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)โดยมี บล.อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)