กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ NGV และ พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

  • สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการสาขาบางนา
  • บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัทฯให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานบริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
  • บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้บริการด้านบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจการบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานีและการบำรุงรักษาสถานีบริการ
  • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมให้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน