คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหาร
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหาร
NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหาร
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหาร