คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหาร
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหาร
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
KS
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
กรรมการบริหาร
KS
นางมธุรส โหตรภวานนท์
กรรมการบริหาร
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหาร