คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหาร
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหาร
NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหาร
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
WW
นายวราวุฒิ ไวสาลี
กรรมการบริหาร
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหาร