คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหาร
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหาร
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหาร
NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหาร
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
WW
นายวราวุฒิ ไวสาลี
กรรมการบริหาร