ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ในนาม บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000.- บาท มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems) แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราช คอร์ปอเรชัน จำกัด และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท

history