การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2 ก.พ. 2558 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 255 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
27 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเป็น 0.50 บาท
11 พ.ย. 2558 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
30 พ.ย. 2559 หยุดดำเนินการสถานีบริการก๊าซ สาขากำแพงเพชร และ พิษณุโลก
30 ธ.ค. 2559 แจ้งยกเลิกประกอบกิจการร่วมค้าสยามราชธานี และเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์
4 ม.ค. 2560 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกอื่น ๆ จึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
18 พ.ค. 2560 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ