การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ก.พ. 2558
 • บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
 • บริษัทฯ และ เค เวนเชอร์ ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร โดยค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในส่วนของการจัดตั้งสถานีบริการจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และในส่วนของการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารจะอยู่ในความรับผิดชอบของ เค เวนเชอร์ ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน
ส.ค. 2558
 • ?บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
พ.ย. 2558
 • บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment) ได้รับหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
พ.ย. 2559
 • บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิษณุโลก
ธ.ค. 2559
 • บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกประกอบกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์
ม.ค. 2560
 • กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกอื่นๆ จึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มธุรกิจเป็น กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
พ.ค. 2560
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
ก.ค. 2560
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 79.99%
ต.ค. 2560
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
พ.ย. 2560
 • บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
 • บริษัทฯ และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัดร่วมจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ และ ทีฆทัศน์ มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ตามลำดับ
 • บริษัทฯ ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท
มี.ค. 2561
 • บริษัทยกเลิกสำนักงานสาขาเลขที่ 1509/09 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
มิ.ย. 2561
 • เข้าลงทุนในบริษัท ซี ทู ซี โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด สัดส่วนลงทุน ร้อยละ 25.10 และ 25.10 ตามลำดับ
 • บริษัทยกเลิกสำนักงานสาขาจำนวน 2 แห่ง คือสาขาจังหวัดกำแพงเพชรและสาขาจังหวัดพิษณุโลก
ก.ค. 2561
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด จากทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จากทุนจดทะเบียน 6 ล้าน เป็น 20 ล้านบาท
ส.ค. 2561
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 63.99%
ก.ย. 2561
 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
พ.ย. 2561
 • บริษัทยกเลิกสำนักงานสาขาเลขที่ 557 ถนนวิภาวดีรังสิต