ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวน 6 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
WA
นางวัชรี อัตถากร
ผู้จัดการทั่วไป

 

  NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  KS
นายโกศล สมบัติศิริ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์