ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
WA
นางวัชรี อัตถากร
ผู้จัดการทั่วไป
NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์
WW
นายวราวุฒิ ไวสาลี
ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม