ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้”

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นางกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
WA
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รักษาการผู้จัดการทั่วไป

 

NP
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์
KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม