ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
WA
นางมธุรส โหตรภวานนท์
ผู้จัดการทั่วไป
NP
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 

KS
นายโกศล สมบัติศิริ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
WA
นางวัชรี อัตถากร
ผู้บริหารระดับสูง
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ผู้บริหารระดับสูง