คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WW
นายวราวุฒิ ไวสาลี
กรรมการบริหารความเสี่ยง