คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง