คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1เมษายน 2567 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

KS
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

KS
นางมธุรส โหตรภวานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง