คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

NP
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WW
นายวราวุฒิ ไวสาลี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง