คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

KS
นายโกศล สมบัติศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
KS
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
KS
นางมธุรส โหตรภวานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
TL
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง