โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และมีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ร้อยละ 25.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แสดงดังนี้

shareholder-and-group-structure-th

(1) กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ในสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ

(2) กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมูลงานก่อสร้างสถานีบริการ ประมูลจัดหาถังบรรจุก๊าซ NGV ประมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการ หรือการประมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ NGV กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ได้มีการแก้ไขสัญญาร่วมค้า โดยเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาจากบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ร้อยละ 25.00 และร้อยละ 75.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น %
1. ครอบครัววิมลเฉลา
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา 212,100,000 35.35
1.2 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 51,300,000 8.55
1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา 51,300,000 8.55
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา 51,300,000 8.55
รวมครอบครัววิมลเฉลา 366,000,000 61.00
2. ครอบครัวณีศะนันท์
2.1 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.80
2.2 นางสาวนคนันทน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.80
รวมครอบครัวณีศะนันท์ 57,600,000 9.60
3. ครอบครัววิระเทพสุภรณ์
3.1 นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 24,700,000 4.12
3.2 นายธนพล วิระเทพสุภรณ์ 1,489,400 0.25
รวมครอบครัววิระเทพสุภรณ์ 26,189,400 4.36
4. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 21,000,000 3.50
5. นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 16,900,000 2.82
6. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 8,880,000 1.48