โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า ดังนี้

 

(1) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี จำกัด (JVSR)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ในสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(2) บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ การประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 2,999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(3) บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SCH)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริหารด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 8,199,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99

ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 64,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 82,000,000 บาท รวมเป็น 146,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 14,599,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ?ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(4) บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKSV)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท และ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โอลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.99 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ให้เช่า) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 12 เดือน และได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปลายปี 2561 ปัจจุบัน บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(5) บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (TTN)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (?เทคโทรนิค โฮลดิ้ง?) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ซึ่งต่อมา บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนามบริษัท เทคโทรนิค จำกัด

ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 199,998 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เทคโทรนิค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(6) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.99 และ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(7) บริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SPH เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C) (กำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกะวัตต์) จากบริษัท เพาเวอร์ซิสเต็มส์แอนด์เซอร์วิส

โดย SPH ได้เข้าถือหุ้นสามัญใน C2C จำนวน 89,105 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 ของทุนจดทะเบียนของ C2C และบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการใน C2C เพื่อเป็นผู้ร่วมบริหารและจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้ C2C ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

(8) บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (Soltech)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SPH เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (STS) (กำลังการผลิตไฟฟ้า 4.989 เมกะวัตต์) จากบริษัท เพาเวอร์ซันโซลูชั่นส์ จำกัด

โดย SPH ได้เข้าถือหุ้นสามัญใน STS จำนวน 205,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 ของทุนจดทะเบียนของ STS และบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการใน STS เพื่อเป็นผู้ร่วมบริหารและจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้ STS ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

(9) บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และการบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (ซีเอพีเอส) บริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 63.99 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 13 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2563 ปัจจุบัน บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130


ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. ครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา1/
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา 216,194,900 31.95
1.2 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา2 51,300,000 7.58
1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา3 51,300,000 7.58
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา3 51,300,000 7.58
      รวมครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา 370,094,900 54.69
2. ครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย
2.1 นายต่อโชค เล้าลือชัย 47,623,600 7.04
2.2 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย4 180,000 0.03
      รวมครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย 47,803,600 7.07
3. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ 216,194,000 4.69
4. ครอบครัวณีศะนันท์1/
4.1 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.26
4.2 นางสาวนคนันทน์ ณีศะนันท์ 27,956,000 4.13
4.3 นางอุรัชชา ณีศะนันท์ 6,068,700 0.90
      รวมครอบครัวนายจารุพจน์ ณีศะนันท์ 62,824,700 9.29
5. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 17,550,000 2.59
6. ครอบครัวมกรานนท์1/
6.1 นางพูลสุข มกรานนท์ 8,600,000 1.27
6.2 นายธนชิต มกรานนท์ 828,000 0.12
6.3 นางสาวรดี มกรานนท์ 4,746,000 0.70
      รวมครอบครัวนางพูลสุข มกรานนท์ 14,174,000 2.09
7. นายสุรพล ตังคะประเสริฐ 7,932,000 1.17
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 7,200,000 1.06
9. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ 6,155,900 0.91
10. นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,134,900 0.76
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 106,066,000 15.68
      รวม 676,700,000 100