โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า ดังนี้

หมายเหตุ

“บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด”  เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด”  ร้อยละ 100  และในเวลาต่อมาบริษัท

เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัดได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนาม “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด” เท่านั้น

  • บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี จำกัด (JVSR)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ในสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่     ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ การประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 2,999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SCH)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริหารด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 8,1999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKSV)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท และ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โอลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.00 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (“ผู้ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 12 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ต้นปี 2561 ปัจจุบัน บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (TTN)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโทรนิค โฮลดิ้ง”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกันและในการประชุมวิสามัญครั้งเดียวกันนี้  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 38,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้สามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.050 บาทนี้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น         เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

“บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด”  เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด”  ร้อยละ 100  และในเวลาต่อมาบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจในนามบริษัท เทคโทรนิค จำกัด

  • บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60.00 และ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

 

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
รวมครอบครัววิมลเฉลา 366,000,000 54.08
นายต่อโชค เล้าลือชัย 46,517,600 6.87
นายชัชวาล เจตจำนงกิจ 30,769,000 4.54
รวมครอบครัวณีศะนันท์ 59,462,100 8.79
นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 17,550,000 2.60
รวมครอบครัวมกรานนท์ 13,944,000 2.06
นายสุรพล ตังคะประเสริฐ 7,932,000 1.17
นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 7,200,000 1.06
นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,900,000 0.88
นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริภูริกาญจน์ 4,030,000 0.60
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 117,395,300 17.35
รวมทั้งหมด 676,700,000 100