โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานี ร้อยละ 90.00 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แสดงดังนี้

 

(1) กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ในสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ครอบครัววิมลเฉลา 366,000,000 61.00
ครอบครัวณีศะนันท์ 59,100,000 9.85
รายย่อย 174,900,000 29.15
รวมทั้งหมด 600,000,000 100.00