หน้าหลัก

vision

วิสัยทัศน์

  • มุ่งเน้นการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจจนเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
  • ก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
mission

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
  • ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  • ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
  • สร้างความมั่งคั่งและมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น