หน้าหลัก

vision

วิสัยทัศน์

 • มุ่งเน้นการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจจนเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
mission

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
 • ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 • ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
 • สร้างความมั่งคั่งและมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายคุณภาพ

 • สินค้า และบริการมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
 • ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พร้อมเพรียงเรื่องมาตราฐานสากล ข้อกำหนดและกฏหมาย