กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ในการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นั้บเป็นวันที่ 77 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือ พระราชพิธีทรง
บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพฯโดยแบ่งออกเป็น 4 รอง รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจน
กว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนงโดยเวลา 10.30 น. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานกรรมการ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นประธานบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดกัลยาณมิตร
วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ วัดลาดแค วัดต้นชุมแสง จ.เพชรบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม วัดเขาไม้แก้ว วัดเขาบางพระ
วัดนาลิกวนาราม จ.ชลบุรี วัดธงไธยาราม จ.พิจิตร และวัดทองตมใหญ่ จ.ชุมพร ที่สวดพระพุทธมนต์