ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

หลักการและเหตุผล

ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้ามากเท่าไหร่ ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ

ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์ สัตว์น้ำซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้น บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) จึงเห็นว่าการปลูกป่าชายเลนชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็น

ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

dsc_0003dsc_0101dsc_0126dsc_0104dsc_0097 dsc_0083 dsc_0076 dsc_0059dsc_0231 dsc_0233 dsc_0254dsc_0143 dsc_0268 dsc_0263