โครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจและแจกพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการจัดโครงการสยามราชปันน้ำดื่มจากน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ร.9) โดยแจกน้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง และ สำนักพระราชวัง สนองนโยบายบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ เพื่อความยังยืนขององค์กรต่อไป

โดย น้ำดื่ม จำนวน 49,992 ขวด นำส่ง 2 ครั้ง ใน วันที่ 19 มกราคม และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปดังนี้
น้ำดื่ม จำนวน 39,992 ขวด นำส่ง ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9
น้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด นำส่ง ณ สำนักพระราชวัง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9

นอกจากนี้ ยังได้มีการแจกพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.9 ให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพ เพื่อนำไปไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป