คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการ (รักษาการ)  / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
BT
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
กรรมการ
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการ
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการ
WA
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการ

โดยมีผู้ดำรงค์ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ดังนี้

“คุณมธุรส โหตรภวานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562”