คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการ (รักษาการ)  / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
BT
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
KV
นายเกียรติ วิมลเฉลา
กรรมการ
UJ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการ
WV
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการ
WA
นายต่อโชค เล้าลือชัย
กรรมการ
WA
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
กรรมการ
WA
นางมธุรส โหตรภวานนท์
กรรมการ

โดยมีผู้ดำรงค์ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ดังนี้

“คุณมธุรส โหตรภวานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562”