การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamrajplc.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ PDF
จรรยาบรรณทางธุรกิจ PDF
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น PDF
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF
แบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงาน PDF
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น PDF
ข้อบังคับ ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน PDF
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม PDF
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor), ผู้ส่งมอบ (Supplier) และผู้รับจ้างช่วงจากภายนอก (Outsource) ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) PDF
นโยบายคุณภาพ PDF