รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 PDF