คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้

RB
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
BT
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
PD
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน