สยามราชร่วมใจ Share Life Give Blood

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2559 ได้จัดโครงการนี้ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2559 จำนวน 70 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 จำนวน 57 ยูนิต
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2559 จำนวน 59 ยูนิต
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จำนวน 58 ยูนิต