ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2560 รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุน PDF
4 ต.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (แก้ไขครั้งที่ 2) PDF
25 ก.ย. 2560 การชำระเงินค่าหุ้นในบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มเติมจนเต็มจำนวนและการเพิ่มทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด PDF
19 ก.ย. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) PDF
18 ส.ค. 2560 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามบัญชี 2 (เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2) PDF
11 ส.ค. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) PDF
9 ส.ค. 2560 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด PDF
31 ก.ค. 2560 รายงานการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าและบริหารโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (แก้ไข) PDF
31 ก.ค. 2560 รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท PDF
12 ก.ค. 2560 แจ้งบริษัทย่อยเข้าไปจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทอื่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) PDF
5 ก.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท PDF
18 พ.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท PDF
24 ก.พ. 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 /การจ่ายปันผล และการลาออกของประธานกรรมการ รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Zip
30 ม.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 Zip
24 ม.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
21 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12 ม.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
30 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Zip
26 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560 รายละเอียด
15 ธ.ค. 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข) รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 Zip
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (แก้ไข) รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 Zip
11 ก.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 Zip
10 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไข) รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
12 เม.ย. 2559 ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
5 เม.ย. 2559 รายงานประจำปี 2558(แก้ไขหน้า 11 ในส่วนรายได้ปี 2558) รายละเอียด
1 เม.ย. 2559 เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี Zip
25 ก.พ. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558 ZIP
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
28 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
4 ธ.ค. 2558 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559 รายละเอียด
18 พ.ย. 2558 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
10 พ.ย. 2558 นโยบายการนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
10 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2558 งบการเงินรายปี 2557 ZIP
10 พ.ย. 2558 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SR เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด