งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

บมจ.สยามราช มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคารสยามราชธานี เวลา 13.30 น. โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงผลดำเนินงานปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 528,201,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 676,7000,000 หุ้น